Premia frekwencyjna sprzyja zakażeniom – mec. Agata Majewska dla Gazety Prawnej

Bezwzględnie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tym samym wprowadzenie premii za brak absencji powinno być rozwiązaniem przemyślanym i dostosowanym do specyfiki organizacji. W szczególności zaś na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracowników niezdolnych do jej świadczenia – i w takim zakresie obowiązek ten egzekwować może Państwowa Inspekcja Pracy.

Co do roszczeń pracowników z tego tytułu, by dochodzić ich w jakiejkolwiek formie musieliby wykazać łącznie wystąpienie następujących okoliczności: szkody jaką ponieśli, zawinienia po stronie pracodawcy (nie przestrzeganiu przez niego zasad BHP) oraz związku przyczynowo skutkowego pomiędzy naruszeniem pracodawcy jego obowiązków a poniesioną szkodą.

W praktyce jest to bardzo problematyczne i skuteczność takich roszczeń wydaje się być wątpliwa. Już samo udowodnienie przez pracownika, że zaraził się określoną chorobą akurat w miejscu pracy i że stało się to za przyczyną pracodawcy w rzeczywistości wydaje się być mało prawdopodobne.

 

Cały materiał na stronie Kadry i płace_wydanie 18 (5680)_27 stycznia 2022

Współpraca z Akademią WSB

W dniu 25 stycznia 2022 r. Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy podpisała porozumienie z Akademią WSB w przedmiocie wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych, w szczególności współpracy w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia studiów wyższych i studiów podyplomowych, szkoleń i kursów  oraz tematycznych konferencji i seminariów.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Michał Badura – Radca prawny, Partner Zarządzający Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB,
 • dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB,
 • Barbara Woźniak – Koordynator Otwartej Akademii Nauki AWSB.

Zwrot nienależnie wypłaconego dodatku dla nauczycieli – mec. Agata Majewska dla Gazety Prawnej

Czy na gruncie kodeksu pracy dyrektor szkoły może potrącić z przyszłego wynagrodzenia nauczyciela zwrot nienależnie wypłaconego dodatku?

Kodeks Pracy w sposób wyczerpujący określa zasady dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika oraz sytuacje, w których może odbyć się to bez jego zgody. Zgodnie z art. 87 KP, pracodawca może potrącić z wynagrodzenia – bez zgody pracownika sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne oraz porządkowe kary pieniężne. Dokonanie jakiegokolwiek innego potrącenia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody pracownika. Co istotne, pracownik zgodzić może się skutecznie jedynie na potrącenie należności już wymagalnej i znanej mu co do kwoty oraz tytułu z jakiego wierzytelność ta pochodzi – w tym przypadku z tytułu nienależnie wypłaconego dodatku za pracę w warunkach trudnych oraz w warunkach uciążliwych.

Należy zaznaczyć, że nie byłoby skuteczne potencjalne zastrzeżenie w porozumieniu z pracownikiem, że jeżeli w przyszłości okaże się, że określony dodatek mu się nie należał lub należał się w innej wysokości, pracownik zgadza się na jego potrącenie z przyszłych wynagrodzeń. Jak wskazuje się w orzecznictwie „Niedopuszczalne jest wyrażenie przez pracownika zgody na potrącenie nieskonkretyzowanej należności pracodawcy mogącej powstać w przyszłości.” (wyrok SN z 3 sierpnia 2012 r., sygn.: I BP 2/12).

Tym samym, jeśli dyrektor szkoły chciałby odzyskać od nauczyciela, któremu wypłacił uprzednio nienależnie, dodatek, konieczne byłoby uzyskanie jego wcześniejszej zgody na piśmie na potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia ze wskazaniem kwoty potrącenia i tytułu wierzytelności pracodawcy (dodatku za pracę w warunkach trudnych oraz w warunkach uciążliwych).

Należy przy tym pamiętać, że Kodeks Pracy limituje również wysokość dopuszczalnych potrąceń należności na rzecz pracodawcy – również tych dokonywanych za zgodą pracownika. Nie mogą one naruszyć kwoty wolnej od potrąceń, która równa jest minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Całość artykułu na stronie Kadry i płace_wydanie 8 (5670)_13 stycznia 2022

 

10 najważniejszych zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Z początkiem stycznia 2022 roku mają obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pracy. Część tych zmian wynika z Polskiego Ładu, natomiast inne nadal są na etapie projektów. Wszystkie jednak dotyczą istotnych obszarów zatrudnienia.

Zapraszamy SZiP_10 Najważniejszych zmian w prawie pracy 2022

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Niech ten czas przenikną chwile wypełnione radością, niosące spokój i odpoczynek.

Dużo radości i budujących myśli oraz wszelkiej pomyślności, jak również wielu sukcesów w nadchodzącym roku.

 

 

Prawo pracy 2021. Podsumowanie.

Rok 2021 dobiega końca. Zapraszamy zatem na podsumowanie zmian w zakresie jednego z najbardziej popularnych dziedzin prawa, a mianowicie prawa pracy.

SZiP – Prawo pracy 2021- Podsumowanie

SZiP pomaga w Szlachetnej Paczce

Za nami Weekend Cudów.

Po raz kolejny w Szlachetną Paczkę włączyła się nasza Kancelaria. W minioną sobotę pakunki zawierające produkty żywnościowe, sprzęt AGD oraz wiele innych podarków trafiły do jednej z rodzin z naszego regionu.

W tegorocznej edycji blisko 17 tysięcy potrzebujący rodzin zostało obdarowanych przez darczyńców z całej Polski. Nie brakuje ludzi, którzy chcą dzielić się z innymi.

Pomagajmy !

 

Webinar „Sygnaliści – co warto wiedzieć przed 17 grudnia?”

Do 17 grudnia tego roku, Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku prawnego przepisy tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

W odpowiedzi na pojawiające się w tym zakresie pytania, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, który z ramienia naszej Kancelarii poprowadzi mec. Agata Majewska.

 

„Sygnaliści – co warto wiedzieć przed 17 grudnia?” 

 

Agenda spotkania:

 • Jakie podmioty i kiedy obejmie obowiązek ochrony sygnalistów?
 • Kto może uzyskać status sygnalisty?
 • Jakich naruszeń mogą dotyczyć zgłoszenia?
 • Kanały sygnalizacji naruszeń.
 • Wewnętrzna procedura zgłoszeń – jak powinna wyglądać?
 • Zakaz działań odwetowych.
 • Sygnaliści a prawo pracy.
 • Sygnaliści a RODO.
 • Sankcje za naruszenie przepisów Whistleblowing.

Prelegent:

Agata Majewska – radca prawny w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie ochrony danych osobowych, w szczególności w zatrudnieniu. Doradza przedsiębiorcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także niepracowniczych form zatrudnienia oraz w procesach stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Wspiera spółki i członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie. Prowadzi liczne szkolenia i webinar’y z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

 

Spotkanie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: spotkanie online na platformie Teams

Termin: 30 listopada 2021, godz. 10.00

Organizatorem wydarzenia jest: Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.p.

Zgłoszenia za pomocą FORMULARZA REJSTRACYJNEGO

 

Kontakt: Mariola Prysak, mprysak@en.kancelaria-szip.pl

Polski Ład cz.2.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do drugiej części opracowania poświęconego kolejnym rewolucyjnym zmianom podatkowym, jakie mają wejść w życie z początkiem 2022 roku.

SZiP_Polski Ład_opracowanie_2

 

 

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązki pracodawców

Informujemy, że do 17 grudnia 2021 r. Polska jest obowiązana implementować do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17), tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów.

W połowie października 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowej ustawy, który szczegółowo reguluje sytuację prawną tzw. sygnalistów. Najprawdopodobniej ustawa zostanie podpisana i ogłoszona do 17 grudnia 2021 r. a następnie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa wprowadzi wobec części pracodawców szereg obowiązków – SZiP-Ochrona sygnalistów-projekt ustawy