Letnie kolonie i nowe wytyczne MEN

Wakacje to czas obozów sportowych i kolonii dla dzieci. Przynajmniej tak było do tej pory. Co zmieni się tego lata? Z zachowaniem jakich zasad możliwe będzie zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży?

WYPOCZYNEK – CZYLI WŁAŚCIWIE CO?

Organizowanie wspomnianych obozów sportowych czy kolonii dla dzieci reguluje specjalne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452), zaś to czym jest wypoczynek znajdziemy w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. 2019 poz. 1481).

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty wypoczynkiem takim nazywamy wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych:

 • połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży;
 • trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni;
 • w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;
 • w kraju lub za granicą;
 • w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

KTO MOŻE ZORGANIZOWAĆ OBÓZ I KOLONIE ?

Organizatorem wypoczynku, o którym mowa powyżej może być:

 • szkoła i placówka oświatowa;
 • przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Oprócz wyżej wymienionych podmiotów organizatorem mogą być także osoby fizyczne oraz inne podmioty np. stowarzyszenia, kluby sportowe lub inne organizacje pozarządowe. Wówczas należy pamiętać, że może on mieć charakter niezarobkowy albo zarobkowy, ale tylko wtedy gdy nie stanowi jednocześnie imprezy turystycznej. Imprezą turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019 poz. 548), jest połączenie co najmniej dwóch usług turystycznych. Gdyby bowiem doszło do zorganizowania wypoczynku, który jednocześnie byłby imprezą turystyczną należy spełnić także wymogi przewidziane dla usług turystycznych, na co warto zwrócić uwagę, organizując wypoczynek dla dzieci.

Oczywiście wymogom ustawowym nie podlega wypoczynek organizowany przez rodziców swoim dzieciom, albo dzieciom im znanym osobiście.

PODSTAWOWE WYMOGI FORMALNE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI 

1. Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłoszenia go do kuratorium w określonym terminie. W przypadku wakacji letnich jest to:

 • nie później niż 21 dni przed obozem, kolonią;
 • w przypadku półkolonii lub wypoczynku organizowanego za granicą – nie później niż 14 dni od jego rozpoczęcia.

2. Co do zasady, 1 wychowawca może przypadać na maksymalnie 20 uczestników, ale w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

3. Zarówno kierownicy jak i wychowawcy muszę przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Uczestnikom obozu należy zapewnić dostęp do opieki medycznej. Zapewnienie opieki medycznej polega na stworzeniu warunków do szybkiego udzielenia fachowej pomocy medycznej w razie potrzeby, tj. w osobie np. ratownika medycznego czy lekarza.

5. Wypoczynek nad wodą może być organizowany tylko i wyłącznie w kąpielisku lub w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, dla którego nie ma wydanego zakazu kąpieli.

SPECJALNE ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW WOBEC PANUJĄCEJ EPIDEMII

Wobec panującej w kraju epidemii, jako że dozwolone jest organizowanie wypoczynku w formach wskazanych powyżej, Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało specjalne wytyczne dla tegorocznych organizatorów obozów czy kolonii. Podzielone zostały na 4 filary, tj.:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.

2) Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.

3) Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.

4) Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Do najważniejszych należą m.in.:

Uczestnikiem wypoczynku mogą być osoby zdrowe, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Organizator obowiązany jest do:

 • zorganizowania zajęć, w ten sposób by uniknąć bezpośredniego kontaktu dzieci  z innych grup/turnusów;
 • zorganizowania dostępu do miejsc publicznych (np. basenów, kąpielisk, plaż, szlaków) w taki sposób, by unikać spotykania osób trzecich;
 • opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku;
 • zagwarantowania zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami w trakcie posiłków;
 • zmianowego wydawanie posiłków;
 • zapewnienia dostępu do opieki medycznej (np. pielęgniarka, lekarz czy ratownik medyczny), a także do termometru bezdotykowego oraz dokonywania regularnego pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku;
 • zapewnienia sprzętu, przedmiotów które mogą być bez przeszkód dezynfekowane;
 • zapewnienia środków higienicznych w ilości wystraczającej dla personelu i uczestników wyjazdu;
 • zapewnienia instrukcji dot. mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakrywania ust i nosa czy zdejmowania rękawiczek.

Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że:

 • w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku;
 • a liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

SPECJALNE WYTYCZNE DLA OBOZÓW POD NAMIOTAMI

Główny Inspektor Sanitarny w maju 2020 r., wydał szereg wytycznych które powinny być spełnione w trakcie organizacji obozowiska pod namiotami, które wymaga odmienne infrastruktury.

Jak wskazano w dokumencie, instrukcja określa wymagania higieniczno-sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury, przy zachowaniu zamierzonego, w szczególności wychowawczego, celu wypoczynku polegającego na minimalizacji udogodnień cywilizacyjnych i dbanie o środowisko naturalne.

Taki obóz powinien być zlokalizowany z dala od obiektów uciążliwych dla otoczenia oraz z dala od wód zalewowych. Wielkość terenu powinna umożliwić swobodne rozbicie obozu z należytym przestrzennym rozmieszczeniem części mieszkalnej, sanitarnej, kuchni.

Aktualne wytyczne GIS

Jak wskazało ministerstwo, celem wdrożenia powyższych wytycznych jest przede wszystkim wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku czy graniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży