Prawo energetyczne i środowiskowe

Zmiany w zakresie składowisk odpadów

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów(Dz.U.2021.673)

Wejście w życie: 13 maja 2021 r.

Akt wprowadza zmiany do istniejącego już rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, które polegają w głównej mierze na nadaniu nowego brzmienia poszczególnym przepisom. Warto zwrócić uwagę na wprowadzoną niniejszym rozporządzeniem zmianę w zakresie minimalnej odległości składowiska odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne od budynków, która obecnie będzie ustalana zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącym danego środowiska odpadów.

Dodatkowo,   zgodnie   z    nowym    brzmieniem    przepisów,    ekspertyza    sanitarna  w przedmiocie możliwości budowy budynków na terenie składowisk odpadów wcześniej niż przed upływem 50 lat będzie wymagała nie tylko uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, ale też winna zawierać informacje o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac.