Prawo energetyczne i środowiskowe

Udostępnianie informacji użytkownikom sieci w zakresie warunków świadczenia usług przesyłania energii, a odbiorcom informacji o ilości zużytej energii w poprzednim roku

 

Rozporządzenie Ministra klimatu i środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 11 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2026)

Wejście w życie: 1 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki    z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w szczególności obejmuje swoją regulacją zakres i sposób przekazywania określonych informacji użytkownikom sieci i operatorom (warunki świadczenia usług przesyłania energii), a także odbiorcom (zużycie energii).

Wprowadzono również nowe definicje, np. mocy umownej czy też moduł parku energii.

 

Centralna ewidencja  emisyjności  budynków,  Ekologiczny  Fundusz  Poręczeń i Gwarancji

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r

Centralna ewidencja emisyjności budynków obejmować będzie dane dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, czy też źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw.

Ustawa  rozbudowuje  również  katalog  prac,  które  mogą  zostać  współfinansowane   w  ramach   przedsięwzięć   niskoemisyjnych   ze   środków   Funduszu   oraz   wydłużono w określonych przypadkach okres na wywiązanie się z postanowień porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo  powołano   Ekologiczny   Fundusz   Poręczeń   i   Gwarancji   (uwzględniony   w regulacjach ustawy Prawo Ochrony Środowiska), którego środki przeznacza się na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji na rzecz kredytobiorców lub pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu ochrony środowiska.

 

Paliwa alternatywne – oznakowanie pojazdów i miejsc tankowania/ładowania

 

Rozporządzenie  Ministra  klimatu  w  sprawie  sposobu  informowania  o  rodzaju  paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc  tankowania  lub  ładowania  pojazdu  samochodowego  takim  paliwem  z  dnia  27 sierpnia 2020 r. (DZ.U. z 2020 r. poz. 1560)

Wejście w życie: 11 grudnia 2020 r.

Akt precyzuje zasady formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego, która powinna znaleźć się zarówno w instrukcji obsługi tego pojazdu, na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych.

Rozporządzenie m.in. określa również sposób oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania pojazdów.