Prawo energetyczne i środowiskowe

Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do przedkładania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

Na mocy art. 62e wspomnianej ustawy na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą nałożono obowiązek przekazywania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, zgodnie z wzorem określonym w przepisach nw. ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Dodatkowo, niewywiązanie się przez wspomniany podmiot z powyższego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

BDO sprawozdania

15 lipca upływa termin:

złożenia informacji o odpadach określonej w art. 9oa Ustawy z dnia 13września 1996

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622); wniesienie opłaty recyklingowej za II kwartał 2021 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej określonej w art. 40c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

30  lipca upływa termin:

złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał 2021

wynikającego z art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566);

31  lipca upływa termin:

złożenia przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II kwartał 2021 r. wynikających z 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).