Prawo ochrony środowiska

Ustawa o gatunkach obcych

 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(Dz.U.2021.1718)

Wejście w życie: 2 października 2021 r.

Akt prawny określa ramy prawne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie. Przedmiotowa ustawa stanowi uzupełnienie przepisów unijnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Co istotne, przyjęte regulacje odnoszą się także do cyrków amatorskich, które zostaną wyłączone z katalogu podmiotów zwolnionych z zakazu przetrzymywania gatunków niebezpiecznych. Tym samym, cyrki, które przetrzymywały dotychczas zwierzęta niebezpieczne powinny zgłosić ten fakt do regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania działalności cyrkowej by móc je dalej przetrzymywać albo przekazać podmiotowi uprawnionemu do przetrzymywania tego zwierzęcia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Poszerzenie katalogu Parków Narodowych, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

(Dz.U. 2013 poz. 400)

Wejście w życie: 7 października 2021 r.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty, katalog parków narodowych, do których wstęp będzie podlegał opłacie zostanie poszerzony o Biebrzański Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy oraz Woliński Park Narodowy.

 

BDO sprawozdania

 

15 października 2021 r. upływa termin na wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2021 r. określonej w art. 40 c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

30 października 2021 r. upływa termin na złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia opłat za usługi wodne za III kwartał 2021 r. określonych w art. 552 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

31 października 2021 r. upływa termin na złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał 2021 r. określonych w art. 90 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622