Prawo podatkowe

POLSKI ŁAD

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Częściowe wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Dz. U. z 2021 r. poz. 2105; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2349, poz. 2427 i poz. 2469

W dniu 1. stycznia 2022 roku weszła w życie część przepisów z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2349, poz. 2427 i poz. 2469 – dalej Ustawa).

Ustawa ta ma realizować rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, który został zapowiedziany 15 maja 2021 roku. Przedłożony projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

 • 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.);
 • 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.);
 • 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.);
 • 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.);
 • 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.);
 • 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815);
 • 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.);
 • 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 722, z późn. zm.);
 • 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);
 • 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2021 r. poz. 626);
 • 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

 

Na uwagę zasługuje art. 89 ustawy, który przewiduje różne daty wejścia w życie jej przepisów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

 • 6, art. 61 i art. 85–87, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51, 58 i 64 oraz art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 • 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 11–16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
 • 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
 • 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Do istotnych kwestii należą m.in:

Opodatkowanie ryczałtem przejściowym

W przypadku dochodów lub przychodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w związku z:

 • nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),
 • nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),
 • przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów,
 • nierzeczywistą rezydencją podatkową,
 • osiągnięciem innej niż wymieniona w pkt 1-5 korzyści podatkowej

– osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji, mogą te dochody i przychody zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów.

Podstawą opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów jest dochód osiągnięty do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów.

Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wynosi 8% podstawy opodatkowania.

Podmiot może złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku braku takiej właściwości dla celów podatku dochodowego – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, wniosek o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów, według ustalonego wzoru. Wraz z wnioskiem podmiot składa oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym okoliczności przedstawionych we wniosku oraz że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania ryczałtem przejściowym.

Podmiot może złożyć odrębne wnioski dla różnych dochodów.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1% dochodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, jednak w kwocie nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł.

Wniosek składa się w terminie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. W przypadku uchybienia terminowi złożenia wniosku termin ten nie podlega przywróceniu.

Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia prawa do ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu zgłoszonego do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

Prawa do opodatkowania ryczałtem przejściowym nie stosuje się do:

 • dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, w tym w przypadku zbiegu z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym;
 • dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu zawiadomi o popełnieniu tego czynu zabronionego właściwego naczelnika urzędu skarbowego jednocześnie ze złożeniem wniosku o opodatkowanie tych dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów, z zastrzeżeniem pkt 1;
 • podmiotów, w stosunku do których na dzień składania wniosku o opodatkowanie dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, których przedmiotem są dochody, które mają podlegać opodatkowaniu przejściowym ryczałtem od dochodów.

Zapłata przejściowego ryczałtu od dochodów od dochodu zgłoszonego we wniosku skutkuje zwolnieniem tego dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowa instytucja dodana do Ordynacji podatkowej: Porozumienie inwestycyjne

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne).

Porozumienie inwestycyjne służy realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Inwestorem jest każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie inwestycyjne może obejmować:

 • ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, przy czym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 83–86, art. 90, art. 92, art. 103, art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;
 • ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania przepis art. 119a § 1, przy czym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 119x § 1 i 2, art. 119y § 1 i 2 oraz art. 119za pkt 1 i 2;
 • klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego – w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), przy czym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 7e ust. 2 i 3 oraz art. 7f ust. 1–3, ust. 4 zdanie pierwsze, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.[5]));
 • opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku, przy czym stosuje się odpowiednio przepisy art. 42b ust. 2 pkt 1–3, ust. 4, 5 i 7 oraz art. 42e ust. 1–3, ust. 4 zdanie pierwsze, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie nieobjętym pkt 1–4, przy czym przepis art. 14b § 3 stosuje się odpowiednio.

Nabycie sprawdzające

Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

 • ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
 • wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych

W przypadku wciągnięcia do działalności gospodarczej składnika majątku, który uprzednio był wykorzystywany przez osobę fizyczną do celów prywatnych, jego wartość początkowa byłaby równa jego cenie zakupu lub wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

Podatki dochodowe

1) Ulga dla klasy średniej

Brak możliwości odliczania składki zdrowotną zastąpiono ulgą dla klasy średniej.

Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

 • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

2) Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości mieszkalnych

Dochody z najmu nieruchomości mieszkalnych są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

3) Modyfikacja zwolnienia przy aportach

Przychody z wkładów niepieniężnych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych albo fizycznych – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

4) Kwota wolna

Podwyższono kwotę wolną od podatku dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tyś. zł.

5) Podwyższenie wartości pierwszego progu skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podwyższono pierwszy próg skali podatkowej z kwoty z 85 525 zł do 120 000 zł. Do pierwszego progu skali stawka podatku wynosi 17%, powyżej 32%.

6)  Zwolnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Uchwalono zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym dla:

 • rodziców wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci. Ulga będzie dotyczyć każdego z rodziców z osobna;
 • osób powracających z zagranicy przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia,.
 • pracujących seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego,

7) Wspólne opodatkowanie małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania przysługuje małżonkom od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

8) Brak możliwości wspólnego opodatkowania z dzieckiem

Zniesiono możliwość wspólnego opodatkowania z dzieckiem zastępując ja odliczenie kwoty 1500 zł.

9) Opodatkowanie spółek holdingowych

Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend.

10) Nowe zasady opodatkowania środków trwałych wykupywanych z leasingu

Sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego środków trwałych , która nastąpi przed upływem sześciu lat od wycofania ich z działalności gospodarczej, będzie skutkowała powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

11) Opodatkowanie przychodów ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej

12)  Obniżenie stawki ryczałtu do:

a) 14% przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

b)  12% przychodów ze świadczenia usług:

– związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

– związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

13) Wygaszanie karty podatkowej, likwidacja karty podatkowej w służbie zdrowia.

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej nie będą mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Opodatkowanie w tej formie będzie miało zastosowanie tylko do tych podatników, którzy są obecnie opodatkowani w tej właśnie formie.

Prawa do kontynuacji opodatkowania w formie karty podatkowej nie będą mieli podatnicy uzyskujący przychody ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w ramach wolnych zawodów.

14) Liberalizacja warunków estońskiego CIT

Podmiotami uprawnionymi do opodatkowania w formie estońskiego CIT mają być także spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Uchylono limit przychodów pozbawiający prawa do opodatkowania estońskim CIT. Zrezygnowano z obowiązku dokonywania nakładów inwestycyjnych.

15) Zagrożenia dla podatników wyrażane w publicystyce prawniczej

Na łamach Gazety Prawnej opublikowano uwagi dotyczące Polskiego Ładu. Zauważono, że Polski Ład przewiduje, iż neutralna podatkowo będzie tylko pierwsza wymiana udziałów, łączenie i podział spółek. MF zapewnia, że to zgodne z przepisami UE.

Zaproponowane zmiany dotyczą połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów i aportów. Zasadniczo łączenie, podział spółek oraz wymiana udziałów są neutralne podatkowo, co wynika z dyrektywy Rady 2009/133/WE.

Neutralna podatkowo ma być tylko pierwsza wymiana udziałów, łączenie lub podział spółek (zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT).

Ponadto ograniczone ma być zwolnienie podatkowe dla przychodów z objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny, jeżeli przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zdaniem ekspertów prowadzi to de facto do podwójnego opodatkowania.

Polski Ład zakłada bowiem wprowadzenie do ustaw o PIT i CIT dwóch warunków, które muszą być spełnione łącznie, aby czynność była neutralna podatkowo:

 • udziały wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej nie mogły zostać nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów ani przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów,
 • przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie może być wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Tak więc nie będzie podatku w momencie transakcji, a dopiero – tak jak obecnie – w momencie zbycia przydzielonych udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej, tylko jeżeli spełnione zostaną oba warunki łącznie (w tym również ten, aby był to pierwszy podział lub łączenie spółek).

Jeżeli nie będzie spełniony choćby jeden z tych warunków, to restrukturyzacja nie będzie neutralna podatkowo. A to oznacza, że u wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej w momencie połączenia lub podziału spółek będzie powstawał dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie opodatkowany 19-proc. podatkiem dochodowym.

Zasadniczo przychodem będzie nadwyżka wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną „nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji), obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 albo udziałów w spółce niebędącej osobą prawną” (nowy pkt 7a w art. 24 ustawy o PIT).

Polski Ład przewiduje też ograniczenie zwolnienia podatkowego dla przychodów z objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny, jeżeli przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa (zmiana w art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o CIT).

Aport będzie nieopodatkowany, tylko jeżeli spółka go otrzymująca przyjmie dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP) w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład.

Polski Ład przewiduje, że tylko pierwsza wymiana udziałów będzie neutralna podatkowo. Kolejne już nie.

Polski Ład przewiduje dodanie nowych warunków, które trzeba będzie łącznie spełnić, aby wymiana była neutralna podatkowo:

 • udziały (akcje) wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej nie będą mogły zostać nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów ani przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów,
 • przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie będzie mogła być wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Zdaniem MF konieczne jest uszczelnienie przepisów, a więc „zapewnienie neutralności podatkowej restrukturyzacji w przypadku kontynuacji wyceny restrukturyzowanego majątku, a w przypadku udziałów (akcji) zapewnienie tej neutralności dla pierwszej wymiany udziałów, łączenia lub podziału”.

W uzasadnieniu projektu Polskiego Ładu resort wyjaśnia, że wskazane w dyrektywie Rady 2009/133/WE operacje reorganizacyjne pozostają neutralne podatkowo (przy spełnieniu określonych warunków) tak długo, jak długo nie skutkują osiągnięciem faktycznego dochodu.

W konsekwencji – jak tłumaczy MF – „nieopodatkowanie działań restrukturyzacyjnych nie oznacza nieograniczonego w czasie zwolnienia, lecz właśnie odroczenie opodatkowania”.

Zdaniem MF neutralność tych transakcji zależy m.in. od tego, czy transakcja „przestrzega ciągłości w wartościach ustalanych dla celów podatkowych”. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której neutralność podatkowa mogłaby doprowadzić do zwolnienia z opodatkowania od zysków kapitałowych, podczas gdy dyrektywa dąży jedynie do odroczenia opodatkowania do chwili zrealizowania zysku kapitałowego – tłumaczy resort.

MF dodaje też, że dyrektywa nie dotyczy wyceny udziałów spółki przejmującej przez spółkę przekazującą (przejmowaną – red.) dla celów podatkowych i rachunkowych. Zdaniem MF ustawodawca ma tu pełną swobodę legislacyjną.

Z pełnym tekstem można zapoznać się pod poniższym adresem:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8226419,druga-restrukturyzacja-podatek-polski-lad-prawo-ue-wymiana-udzialow.html

Podatek VAT

1) Nowy podatnik VAT: grupa VAT

Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku.

Podatnikiem może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu.

2) Nowe terminy zwrotu w podatku VAT

Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

a) w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur na podstawie art. 106b ust. 1:

 • pkt 1 lub
 • pkt 3, lub
 • pkt 4 – w zakresie, w jakim dotyczy otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy

– podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł,

c) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

 • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,
 • posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 15 dni, licząc od dnia:

a) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku złożenia:

 • deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku;
 • korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

b) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

3)  Faktury ustrukturowane

Wprowadzono możliwość wystawiania faktur Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Podatek akcyzowy

Podwyższono stawki akcyzy m.in.:

na wyroby energetyczne dla:

 • węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,38 zł/1 gigadżul (GJ);
 • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1552,00 zł/1000 litrów ;
 • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1183,00 zł/1000 litrów ;
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1183,00 zł/1000 litrów ;
 • olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39 pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych – 69,00 zł/1000 kilogramów;
 • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 [skroplonych – 682,00 zł/1000 kilogramów, w stanie gazowym – 10, 78 zł/l gigadżul (GJ)] oraz pozostałych – 14,46 zł/l GJ;
 • gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – 1,38 zł/1 gigadżul (GJ);
 • pozostałych paliw silnikowych – 1809,00 zł/1000 litrów ;
 • pozostałych paliw opałowych gazowych – 1,38 zł/gigadżul (GJ).

Podatek od nieruchomości

Podwyższono maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

a) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

b) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Nowe zwolnienia od podatku od nieruchomości:

Zwalnia się od podatku:

a) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) lub obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 tej ustawy, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy, jeżeli:

 • jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub ta infrastruktura kolejowa lub ten obiekt infrastruktury usługowej są:

– udostępniane przewoźnikom kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym zgodnie z przepisami rozdziałów 6-6b tej ustawy lub – wykorzystywane do przewozu osób, lub

b) ta infrastruktura kolejowa:

– tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm lub

– stanowi infrastrukturę nieczynną w rozumieniu art. 4 pkt 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

1b) grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo operatora stacji pasażerskiej w rozumieniu art. 4 pkt 54 tej ustawy usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych;

1c)  grunty inne niż określone w pkt 1-1b, stanowiące obszar kolejowy w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz położone na nich budynki i budowle – z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności innej niż wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy;

c)  grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;

Zwolnienia z opłaty targowej

 • osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
 • rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Wzrost maksymalnych stawek podatku od środków transportowych

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

a) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł;
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1522,21 zł;
 • powyżej 9 ton – 1826,64 zł ;

b) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – 3485,69 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

c) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 – 2131,05 zł ;

d) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie – 2694,21 zł ,
 • powyżej 36 ton – 3485,69 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

e) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 – 1826,64 zł ;

f) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie – 2131,05 zł ,
 • powyżej 36 ton – 2694,21 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

g) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2156,92 zł ,
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 2726,93 zł.

Wzrost maksymalnych stawek opłat lokalnych

Rada gminy, w drodze uchwały:

określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,52 zł dziennie;
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,83 zł dziennie;
 • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 135,00 zł rocznie od jednego psa;
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie;
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.