Prawo podatkowe

Zmiany w podatku akcyzowym

 

 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych

 innych ustaw(Dz.U.2021.694)

 

Wejście w życie: 1 maja 2021 r.

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono m.in. następujące zmiany:

wprowadzenie możliwości zmiany decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), okresu jej ważności, możliwości jego przedłużenia;

wprowadzenie związania decyzją WIA oprócz organów podatkowych również podmiotów, na rzecz których WIA jest wydawana;

w zakresie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców) rejestru nabywców wyrobów, które w swym składzie zawierają alkohol etylowy szczegółowo opisany w ustawie;

zwolnienie od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych w ramach wykonywanej pracy przez podróżnego i warunków zwolnienia;

wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r.;

wprowadzenie obowiązku składania deklaracji podatkowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, oraz  deklaracji uproszczonych  w  zakresie  wyrobów  akcyzowych  wymienionych  w załączniku nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy;

możliwość obniżenia kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe;

aktualizację wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej w przypadku zakładów energochłonnych;

zmianę definicji „terytorium państwa członkowskiego” w związku z transpozycją przepisów dyrektywy Rady (UE) 2019/475;

opodatkowanie suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub posiadania przez podmiot, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego (susz  z nielegalnej plantacji tytoniu), oraz rozszerzenie ciążącego na pośredniczących podmiotach tytoniowych i podmiotach reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego obowiązku informacyjnego o nowe dane, które przekazywane będą Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

rozszerzenie katalogu warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi;

nowelizację przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od akcyzy     w zakresie niniejszego zwolnienia.

rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego, przesłanek odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru; wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia, w przypadku spełnienia określonych przesłanek są natychmiast wykonalne, co będzie oznaczać natychmiastowe zaprzestanie działalności przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie’

wprowadzenie zmian związanych z opodatkowaniem akcyzą w przypadku samochodów osobowych, a także wymogu złożenia jednej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli od samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności z równoczesnym określeniem zasad jej składania;

wprowadzenie rozwiązania zwiększającego kontrolę faktycznego wykorzystania alkoholu etylowego skażonego krajowymi środkami skażającymi, dla celów uprawniającychstosowanie    zwolnienia od        akcyzy  (rejestracja                           podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50% objętości); wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych w sporządzanej liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy;

zmianę regulacji dotyczącej przechowywania do celów kontroli przez podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, danych z rejestru podmiotów odbierających te wyroby;

dostosowanie wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej;

wprowadzenie ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy.

 

 

 

 

Uchylenie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla kas rejestrujących

 

 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

 ustawy – Prawo o miarach(Dz.U.2019.675)

 

Wejście w życie: 2 maja 2021 r.

 

Z dniem 2 maja 2021 roku zostaje uchylone rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).