Prawo podatkowe

 Moment powstania przychodów

 

 Ustawa z dnia 30 marca 2019 r. z zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz

 niektórych innych ustaw(Dz.U.2019.1798)

 

Wejście w życie: 1 marca 2021 r.

 

W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przychód powstanie w dniu wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.