Prawo podatkowe

Możliwość uregulowania właściwości organów podatkowych w sprawach osób trzecich przepisami ustaw podatkowych

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej.

 

 

Brak możliwości łączenia postępowań dotyczących ceł i podatków

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Ustawodawca za zbędne uznał przepisy Ordynacji podatkowej:

art. 147a, który odsyłał do stosowania art. 83 i art. 84 Prawa celnego; po wprowadzeniu nowelizacji przepisy te będą stosowane na podstawie odesłania zawartego w art. 34 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 27 ust. 6b ustawy o podatku akcyzowym;

art. 165 § 6, który był przepisem szczególnym stanowiącym o niewydawaniu postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem towaru; po nowelizacji postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów celnych, w toku którego nie są wydawane postanowienia ani formalne wszczęcie postępowania;

art. 166a, który dawał możliwość połączenia, w drodze postanowienia, odrębnych postępowań w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów; po nowelizacji sprawy te wraz ze sprawami dotyczącymi należności celnych powadzone będą w jednym postępowaniu.

 

 

Z uzasadnieniem projektu można zapoznać się TUTAJ

 

Rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa ogólnego

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz        o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.1005)

 

Wejście w życie: 17 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z dodanym do art. 138d § 1a Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo ogólne dotyczy również działania we wszystkich sprawach związanych z opłatą za przejazd autostradą w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021

  1. poz. 802 i 1005) lub opłatą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

 

 

Możliwość niestosowania ordynacji podatkowej do akcyzy

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, w sprawach wynikających z przepisów o akcyzie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

 

 

Właściwość organów podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób trzecich

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie akcyzy  z tytułu importu towarów jest naczelnik urzędu  celno-skarbowego,  o  którym  mowa w ustawie oraz właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej.

 

Decyzja określająca kwotę akcyzy

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że   w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję,    w której określa:

kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości – w przypadku gdy decyzja jest wydawana przed zwolnieniem towaru;

różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną

– w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

 

Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym albo decyzji  kwota  akcyzy  została  wykazana  nieprawidłowo  albo  nie  została  określona  w prawidłowej wysokości, wydaje  decyzję  określającą  różnicę  między  kwotą  akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną.

 

Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną.

 

W przypadkach innych niż określone w art. 27 ust. 1 i 4-5 ustawy o podatku akcyzowym, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w prawidłowej wysokości.

 

W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 6, kwota akcyzy nie została określona w prawidłowej wysokości, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już określoną.

 

Do postępowań, o których mowa w art. 27 ust. 4-6a i art. 29 ustawy o podatku akcyzowym stosuje się odpowiednio przepisy:

art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 zdanie

pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1-3, art. 27, art. 28 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu celnego; art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88-90 i art. 90b- 90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się przepisy art. 138a § 4, art. 141-143, art. 168, art. 170, art.

215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21-23, a do odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162

  • 1-3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220, art.

221, art. 222, art. 223, art. 226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.

 

Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w art. 27 ust. 4-6a i art. 29 ustawy o podatku akcyzowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

– Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy:

nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Obliczanie terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o podatku akcyzowym,  w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących zawieszenia biegu terminu zapłaty, przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień płatniczych określonych tymi przepisami.

 

 

Doprecyzowanie zwolnienia świadczeń przysługujących osobom wykonującym zadania służby zagranicznej

 

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz.U.2021.464)

 

Wejście w życie: 16 czerwca 2021 r.

 

Według nowelizacji, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przysługujących osobom wykonującym zadania służby zagranicznej w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

 

Istotna uchwała NSA

 

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 roku podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (II FPS 1/21):

Przychody   z   najmu,   podnajmu,   dzierżawy,   poddzierżawy   oraz   innych   umów   o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego   w   art.   10   ust.   1   pkt   6   ustawy   z   dnia   26   lipca   1991   r.       o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”

 

Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ

 

 

Określenie podatku VAT z tytułu importu

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269     z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”, organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję, w której określa:

podatek w prawidłowej wysokości – w przypadku gdy decyzja jest wydawana przed zwolnieniem towaru;

różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną – w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

 

Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia albo decyzji kwota podatku została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w prawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo określoną.

 

Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo określoną.

 

W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 ustawy o VAT kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego     w drodze decyzji. Jeżeli w decyzji kwota podatku nie została określona w prawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już określoną.

Do  należności  podatkowych  określonych  zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy  o  VAT   z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

Od decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 1a oraz art. 33 ust. 2-3 ustawy o VAT służy stronie odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.

 

Do postępowań, o których mowa w art. 34 ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33 ust. 2-3 ustawy         o VAT, stosuje się odpowiednio przepisy:

art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 zdanie

pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1-3, art. 27, art. 28 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze, art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane na podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu celnego; art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88-90 i art. 90b- 90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

Ordynacji podatkowej, z tym że w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się przepisy art. 138a § 4, art. 141-143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9     i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21-23, a do odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208,

art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 226-229, art.

232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.

 

Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w art. 34 ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33 ust. 2-3 ustawy o VAT, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art.

228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy: nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Zapłata podatku VAT określonego w decyzjach naczelnika urzędu celno- skarbowego

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Wg  nowelizacji,  podatnik  jest  obowiązany  zapłacić  kwotę  podatku  określoną   w decyzjach naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2- 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.

W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona  w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz w art. 34 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających  z   długu   celnego   pobiera   od   niepobranej   kwoty   podatku   odsetki  z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

 

W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 ustawy o VAT odsetki pobiera się w wysokości:

50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli zgłaszający:

złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia zamknięcia, oraz uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z odsetkami.

 

 

 

Organ podatkowy właściwy w sprawach orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie podatku   z tytułu importu towarów

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Według nowelizacji, organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie podatku z tytułu importu towarów jest organ, o którym mowa w art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

 

 

Odliczenie podatku naliczonego

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2021.802)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku importu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwotę wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 i art. 34 ustawy o VAT.

 

Informacje o numerach rachunków przekazywane przy wykorzystaniu STIR

 

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2020.2419)

 

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

 

Według nowelizacji, informacje o numerach rachunków, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 lit. a ustawy o VAT, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2-9 Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Istotna uchwała NSA

 

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 roku podłą uchwałę w składzie siedmiu sędziów (I FPS 1/21):

„W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”.

 

Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ