Prawo pracy

Dodatkowe świadczenie postojowe dla niektórych branż

Ustawa  z  dnia  9  rudnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2255)

Wejście w życie: 30 grudnia 2020 r.

Wprowadzone zostało jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, których przeważającą działalnością jest:

  • sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach; restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest odnotowanie spadku przychodu na poziomie minimum 40 % oraz skorzystanie ze świadczenia postojowego na dotychczasowych zasadach.

 

 

 

 

Dodatkowe świadczenie postojowe dla twórców

 

 Ustawa  z  dnia  9  gr  udnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach

 związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

 zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2255)

 

Wejście w życie: 15 styczeń 2021 r.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom, które zawarły umowy cywilnoprawne w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, utworów audio- wizualnych, teatru, reżyserii, sztuki aktorskiej, czy usług w zakresie architektury.

Warunkiem przyznania wsparcia jest brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, oraz przychód w wysokości nie wyższej niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Obowiazek rejestracji w ZUS umow o dzieło

 

 Ustawa  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach

 związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

 zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020.568)

 

Zgodnie z art. 22 ustawy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zobowiązana jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeśli umowa taka zawierana jest z osobą, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenia dokonać należy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

Zamrożenie płac i odpisów z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

 

 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji

 ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. 2020.2400)

 

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

 

Ustawa przewiduje następujące rozwiązania:

utrzymanie dotychczasowej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

utrzymanie   podstawy   wymiaru   wynagrodzeń   członków   organów   zarządzających i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.

nietworzenie funduszu nagród w sferze budżetowej;

nieprzeprowadzanie w 2021 r. postępowań kwalifikacyjnych dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

 

 

Pobyt i zatrudnienia po Brexicie

 

 Ustawa z 10 gr udnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej

 Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE

i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2020.2369)

 

Umowa o handlu i współpracy miedzy UE i EWEA z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony.

(Dz. Urz. U.E. z 2020 r. . 444, s. 14)

 

Czasowo utrzymano uprawnienia w zakresie pobytu w Polsce cudzoziemców z Wielkiej Brytanii, którzy to dotychczas byli uprawnieni do korzystania ze swobody przepływu osób     i z niej korzystali.

Przepisy te określają zasady wydania zaświadczeń o zarejestrowanie prawa pobytu      i dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu dla Brytyjczyków, a także zezwoleń pobytowych – w tym w cellu wykonywania pracy.

Wprowadzono zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla niektórych pracowników delegowanych z Wielkiej Brytanii do końca 2021 r.