Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Nowa regulacja w zakresie zamówień publicznych wedle uzasadnienia projektu aktu ma stanowić  remedium na  problemy  zdiagnozowane  w  trakcie  obowiązywania  ustawy  z 2004 roku, uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych, następnie wielokrotnie nowelizowanej.

Rozwiązania, które z założenia mają usprawnić postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, to m.in.:

  • wprowadzenie  obowiązku  dokonania  analizy  przed  wszczęciem  postępowania  o udzielenie zamówienia;
  • nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
  • koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
  • elektronizacja zamówień publicznych, (w celach edukacyjnych wprowadzono wersję demonstracyjną portalu https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/);
  • ograniczenie katalogu przesłanek wykluczających wykonawcę z postępowania; wprowadzenie do ustawy zasady efektywności;
  • wprowadzenie odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych; uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

Ustawodawca ingeruje nie tylko w kształt procesu udzielania zamówień, lecz również     w treść umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, m.in. poprzez wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych oraz określenie obowiązkowych postanowień umownych. Jednocześnie zniesiona  zostaje  górna  granica  czasu okresu  obowiązywania  umów, a w przypadku umów dotyczących świadczeń powtarzających się lub ciągłych przy spełnieniu określonych warunków.

Regulacja uwzględnia również nowe definicje ustawowe (m.in. innowacji, łańcucha dostaw), czy też wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.