Bon na zasiedlenie

Pandemia zmusiła wielu ludzi, zwłaszcza pracowników najbardziej dotkniętych branż do poszukiwania nowego miejsca pracy i nierzadko do nowego miejsca zamieszkania.  

Jeśli zatem znalazłeś się w takiej sytuacji i nie ukończyłeś jeszcze 30. lat, warto rozważyć możliwość skorzystania z bonu na zasiedlenie, którego wysokość może wynieść nawet 11 tysięcy złotych.

 

Czym jest bon na zasiedlenie

Zasady przyznawania benefitu w postaci bonu na zasiedlenie reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1100).

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30. roku życia. Co tutaj ważne, chodzi o osoby zarejestrowani przynajmniej 3 miesiące w urzędzie pracy.

Jak uzyskać bon na zasiedlenie

We właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy należy złożyć wniosek  o uzyskania wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie. Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, starosta na podstawie umowy, może przyznać ów bon w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Obowiązki beneficjenta

Na bezrobotnym, który otrzymał bon na zasiedlenie spoczywają określone obowiązki.

  • w terminie do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości miejsca pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, należy przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego „odległości”. Również w tym przypadku niewywiązanie się z obowiązku oznacza konieczność zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować należy pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.