Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – nowy obowiązek dla właściciel i zarządców domów lub lokal

OD KIEDY NOWY OBOWIĄZEK?

Nowy obowiązek obowiązywał będzie od dnia 1 lipca 2021 roku, przy czym dla nowopowstałych budynków termin na złożenie deklaracji wynosił będzie 14 dni. Dla budynków, które już istnieją ustawodawca wydłużył termin, który wynosić będzie 12 miesięcy. W przypadku zmiany danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany będzie złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

JAK WYKONAĆ OBOWIĄZEK? 

Deklarację będzie można złożyć w postaci:

  1. elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
  2. pisemnej.

Deklaracja zawierać będzie :

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór formularza deklaracji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

CO GROZI ZA NIEWYKONANIE OBOWIĄZKU? 

Wywiązanie się z obowiązku jest istotne, albowiem kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Będzie można uniknąć kary, jeżeli sprawca złożył wprawdzie deklarację po terminie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Karzy orzekane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

Więcej szczegółów: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq