Tarcza 7.0. wydłuża wsparcie dla pracodawców i samozatrudnionych

Rozwiązania te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 2021 r.[1]nowelizującego przepisy tzw. Tarczy 6.0. Nowe regulacje przewidują znane już formy wsparcia, odpowiednio wydłużając okres możliwego ubiegania się o nie lub rozszerzając katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z nich.

 

DOFINASOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku – w wysokości 2.000 zł na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe, ubiegać mogą się obecnie również przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą pod następującymi kodami PKD:

  • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
  • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki.

Warunkiem skutecznego ubiegania się o wsparcie jest spadek przychodu uzyskany z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie COVID-19 o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2020 roku.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie do właściwych dla ich siedziby wojewódzkich urzędów pracy do 31 marca 2021 r. 

Niezmienne pozostają warunki ubiegania się o dofinansowanie w postaci braku zaległości w należnościach publicznoprawnych, spełniania przesłanek do ogłoszenia upadłości, wszczętej restrukturyzacji lub upadłości.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

O ponowne świadczenie postojowe ubiegać mogą się osoby prowadzące na 30 listopada 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarcząo określonych w § 4 Rozporządzenia kodach PKD. Dotyczą one działalności z zakresu sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, żywności itp., transportu pasażerskiego, usług hotelowych, gastronomii, branży filmowej, rozrywkowej, turystyki, obiektów kulturalnych i sportowych.

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe składać można od 1 lutego 2021 r. Końcową datą jest upływ 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Skorzystać z tego rozwiązania mogą osoby, które już wcześniej pobierały świadczenie postojowe, o ile nadal spełniają warunki do jego przyznania. Zależnie od przedmiotu działalności, ponowne świadczenie można otrzymać raz albo maksymalnie dwukrotnie.

Zawsze jednak warunkiem jest spadek przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2020 r.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek może przysługiwać:

Za styczeń 2021 r.  dla płatników zgłoszonych przed 1 listopada 2020 roku, którzy:

  • na 30 listopada 2020 roku prowadzili przeważającą działalność w ramach sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach i
  • odnotowali spadek przychodu z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca 2020 roku.

Za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku dla płatników zgłoszonych przed 1 listopada 2020 roku, którzy:

  • na 30 listopada 2020 roku prowadzili przeważającą działalność w ramach ww. sektorów lub m.in. taksówek osobowych, transportu osobowego, obiektów zakwaterowania, działalności gastronomicznej, turystycznej, fizjoterapeutycznej, obiektów kultury, muzeów, obiektów sportowych, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej i
  • odnotowali spadek przychodu z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca 2020 roku.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek składać można od 1 lutego do 31 marca 2021 r., wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE ZUS.

Warunkiem zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych odpowiednio za styczeń 2021 lub grudzień 2020 i styczeń 2021 – do 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania.

DOTACJA NA KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lutego 2021 r. wnioskować mogą do starosty mikro i mali przedsiębiorcy. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w przeważającej mierze w sektorach wymienionych w § 7 Rozporządzenia, tj. m.in. w zakresie ww. branż transportowej, kulturalnej, fizjoterapeutycznej czy sprzedaży detalicznej. Tutaj również kryterium stanowi spadek przychodów z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do miesiąca poprzednim lub w analogicznego w 2020 roku.

Dodatkowo, wyłączeni ze wsparcia są przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. zawiesili prowadzoną działalność gospodarczą.

Kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł i ma charakter jednorazowy. Wnioskować można o nią do 31 marca 2021 r.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 152).