Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawierać musi postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 p.z.p.). Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

 

OKREŚLENIE POZIOMU ZMIANY CENY MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

W umowie należy określić wprost poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia. Co istotne, ustawa nie określa żadnego minimalnego progu w tym zakresie i możliwe jest waloryzowanie wynagrodzenia od nawet zerowego poziomu. Postanowienie ma wskazać początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który będzie początkowym punktem odniesienia. Jednak jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy.

SPOSÓB OKREŚLENIA WPŁYWU ZMIANY CENY MATERIAŁÓW LUB KOSZTÓW

W umowie należy również opisać sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz należy określić okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający określi zatem, jak wyliczona zgodnie z ustalonymi regułami zmiana ceny wpłynęła na sytuację wykonawcy i jak obliczyć w związku z tym jego nowe wynagrodzenie.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZMIANY WYNAGRODZENIA

W umowie powinno znaleźć się również określenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

SPOSÓB USTALANIA ZMIANY WYNAGRODZENIA

Strony są zobowiązane do wskazania w treści umowy sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia, w oparciu o jeden z poniższych mechanizmów:

  • z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

OCHRONA PODWYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

Nowa ustawa przewiduje również ochronę dla podwykonawców robót budowlanych, z którymi umowy zawiera wykonawca. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, zobowiązany jest bowiem do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

INNE UMOWY

W przypadku gdy zamawiający przewiduje zawarcie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w innej umowie, na przykład zawartej na okres krótszy niż 12 miesięcy, do określenia tych zasad stosuje się przepisy omówione wyżej.

 

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy, wskazane wyżej obligatoryjne elementy klauzuli waloryzacyjnej w założeniu mają pomóc zamawiającym przy konstruowaniu skutecznych i jasnych postanowień umownych. Zamawiający wprowadzając do umowy odpowiednią klauzulę będzie miał pozostawioną swobodę określenia jej elementów.