Weryfikacja szczepień pracowników – znamy założenia projektu ustawy

Przepisy określające uprawnienia pracodawcy związane z weryfikacją zaszczepienia pracowników, po miesiącach oczekiwań ze strony przedsiębiorców weszły w proces legislacji. Poniżej przedstawiamy najważniej założenia regulacji przewidującej nowe narzędzia dla pracodawców.

 

Prawo żądania certyfikatu lub negatywnego wyniku testu

Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracodawca będzie mógł w każdym czasie wymagać od zatrudnionych (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych) u niego osób, informacji  o negatywnym wyniku testu na obecność Sars-Cov-2 (wykonanego maksymalnie 48h wcześniej). Zatrudniony obowiązany przekazać te dane w postaci oświadczenia. Jednak w razie wątpliwości, pracodawca będzie mógł żądać udokumentowania tego faktu poprzez okazanie wyniku aktualnego testu. Zwalniać z obowiązku okazywania bieżących wyników testów ma wyłącznie legitymowanie się ważnym certyfikatem zaszczepienia  lub informacją o przebytej infekcji SARS-CoV-2.

Bezpłatne testy dla pracowników

W przypadku braku posiadania przez zatrudnionego certyfikatu Covid-19, pracownik będzie mógł wykonać w każdym czasie bezpłatny test na obecność wirusa Sars-Cov-2. Testy finansowane mają być ze środków publicznych.

Okres retencji danych

Weryfikacja zaszczepienia odbywać ma się przy użyciu aplikacji skanującej certyfikat zaszczepienia. Każdy pracodawca ma otrzymać możliwość dostępu do systemu informatycznego, pozwalającego na weryfikację, który z pracowników jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Pracodawcy przechowywać będą mogli dane dotyczące zaszczepienia lub wyniku testu przez okres niezbędny do realizacji celu regulacji – a więc przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2 w danej organizacji. Granicą czasową ma być jednak upływ ostatniego z okresów tj. stanu epidemii  lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Konsekwencje niezaszczepienia

Odmowa podania informacji, których żądać może pracodawca traktowana ma być przez niego na równi z brakiem negatywnego wyniku testu, certyfikatu zaszczepiania lub posiadania aktualnego statusu ozdrowieńca. W takim przypadku pracodawca będzie mógł:

  • dokonać zmian w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy w tym sposobu wykonywania pracy przez zatrudnionych;
  • dokonać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników;
  • polecić zatrudnionemu wykonywanie pracy poza miejscem wskazanym w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć mu innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem, które odpowiadać będzie rodzajowi pracy, nie niższym jednak niż dotychczasowe.

Co istotne, nie przewiduje się możliwości zobligowania pracownika do wykorzystania urlopu bezpłatnego ani rozwiązania umowy o pracę. Jednoczenie jednak projekt zastrzega, że wyżej opisane działania pracodawcy nie będą stanowiły naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Jak widać, projekt nowych przepisów kładzie nacisk na możliwość (nie obowiązek) weryfikowania przez pracodawcę negatywnych wyników testów na obecność wirusa Sars-Cov-2, z czego zwalniać może wyłącznie udokumentowanie pełnego zaszczepiania lub aktualnego statusu ozdrowieńca.

Aktualnie projekt trafić ma pod obrady sejmowe. Jego finalna treść oraz data wejścia w życie nie jest na razie znana.