Prawo Zamówień Publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2022 r. upłynie pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej jako p.z.p.). Stosowanie nowych przepisów w dalszym ciągu sprawia wiele problemów zamawiającym. Chodzi między innymi o kary umowne, które obligatoryjnie muszą znaleźć zastosowanie w umowach realizowanych w ramach zamówień publicznych zgodnie z nowymi zasadami.

Magdalena Hajduk

Nowe prawo zamówień publicznych – udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci

O sytuacjach, w których wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamierza powoływać się na zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuację finansową lub ekonomiczną innego podmiotu.

Magdalena Hajduk

Nowe PZP – warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu to wymagania zamawiającego pod adresem wykonawcy. Powinny one być ustalone w taki sposób, aby w efekcie ich zastosowania dokonano wyboru wykonawcy posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Magdalena Hajduk

Nowe PZP – Przedmiotowe środki dowodowe

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, poza instytucją podmiotowych środków dowodowych, pojawia się pojęcie przedmiotowych środków dowodowych.

Magdalena Hajduk

Nowe prawo zamówień publicznych – podmiotowe środki dowodowe

Wraz z początkiem roku 2021, weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (ogłoszona w dniu 11 września 2019 r., zwana w dalszej części artykułu jako nowe PZP). W trybie zamówień publicznych realizowane są często inwestycje budowlane, których inwestorem jest podmiot publiczny. Znajomość nowych przepisów jest zatem szczególnie istotna dla potencjalnych wykonawców, chcących ubiegać się o udzielenie takiego zamówienia publicznego. W ustawie pojawiły się instytucje, w kształcie nieznanym wcześniejszej wersji ustawy. Wśród nich znalazła się między innymi instytucja tak zwanych podmiotowych środków dowodowych.

Magdalena Hajduk