Prawo gospodarcze i handlowe

Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U.2021.1936)

Wejście w życie: 31 października 2021 r.

Świadczenie przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, usług polegających na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  • działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Rozporządzenie określa sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności.

 

Rozszerzenie kręgu podmiotów ujawniających beneficjentów w CRBR

 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.815)

Wejście w życie: częściowe 31 października 2021 r.

Nowelizacja m.in. rozszerza katalog podmiotów, które zgłaszają beneficjentów rzeczywistych (art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) o następujące podmioty:

6) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu

7) spółki partnerskie

8) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

9) spółki europejskie

10) spółdzielnie

11) spółdzielnie europejskie

12) stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

13) fundacje.

Zgodnie z art. 16 podmioty 7-13 zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32. Zgodnie z art. 25 ustawy nowelizującej, art. 1 pkt 32 wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Ustawę ogłoszono 30 kwietnia 2021 r., tzn. przepis wchodzi w życie 31 października 2021 r.

Podmioty wpisane do KRS do 30 października 2021 r. włącznie, mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Podmioty wpisywane do KRS po 30 października 2021 r., będą miały obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpisania do KRS.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów w komunikatach dotyczących CRBR, niezależnie od typu podmiotu zobowiązanego do zgłaszania informacji do CRBR przestaje być obowiązkowe zgłaszanie informacji o wszystkich osobach uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego).

Obowiązkowe będzie zgłaszanie jak dotychczas danych identyfikacyjnych podmiotu zobowiązanego oraz informacji o wszystkich beneficjentach rzeczywistych osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego) ustalonych w zgodzie z obowiązującymi przepisami a ponadto informacji o osobie lub osobach dokonujących zgłoszenia.

Istotne zmiany dotyczą również ujawniania trustów.