Prawo gospodarcze i handlowe

Uchylenie rozporządzenia w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 

Rozporządzenie Ministra  Klimatu  i  Środowiska  oraz  Ministra  Aktywów  Państwowych  z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi(Dz.U.2021.977)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021

Mocą rozporządzenia utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1848).

 

Nowe rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2021.978)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

Rozporządzeniem określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych nadzorowanych przez: ministra właściwego do spraw aktywów państwowych lub ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Rozporządzenie zawiera również wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2021.979)

Wejście w życie: 17 czerwca 2021 r.

Na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) wprowadzono zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 2427):

  • rozszerzono przedmiot regulacji rozporządzenia wskazując, iż dotyczy ono także osób zatrudnionych w podmiotach prawnych utworzonych lub nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw energii;
  • wskazano, że organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla kierowników podmiotów prawnych jest minister właściwy odpowiednio do spraw klimatu, do spraw środowiska albo do spraw energii;
  • wskazano,  że  do  wniosków  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  złożonych      i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odnoszących się do osób zatrudnionych w podmiotach prawnych podległych ministrowi właściwemu do spraw energii lub przez niego nadzorowanych, stosuje się przepisy rozporządzenia   w nowym brzmieniu.

 

 

Rada Ministrów przyjęła Strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (M.P.2021.435 z dnia 2021.05.11)

Wejście w życie: 12 maja 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187) Rada Ministrów uchwaliła strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Strategia stanowi załącznik do rozporządzenia.