Prawo karne

Nowe wykroczenie związane z obrotem weksli i czeków

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2021 poz. 1655)

Wejście w życie: 24 września 2021 r.

Ustawodawca do art. 138c Kodeksu wykroczeń wprowadził w §3 i §3a nowe wykroczenie penalizujące pod karą grzywny przyjmowanie czeku lub weksla niezawierających klauzuli „nie na zlecenie”, czyli wyłączającej możliwość ich zbycia poprzez indos, w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy zawartej z konsumentem. Przepis ten istotnie ogranicza swobodę obrotu wekslami i czekami z udziałem konsumentów, gdyż zabrania także przyjmowania weksla lub czeku w celu innym niż w związku z realizacją umowy lub zabezpieczeniem jej wykonania. Paragraf 4 tego przepisu stanowi, iż jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w przepisach § 1-3a ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.