Specialist in comprehensive processes of restructuring companies and capital groups

W Kancelarii kieruje praktyką prawa pracy, jest także wieloletnim członkiem jej zespołu transakcyjnego. Działa jako doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, obejmujących m.in. obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, zbycie udziałów/akcji, wydzielanie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstw, zawieranie porozumień kompensacyjnych, połączenia, podziały i przekształcenia spółek. Jest autorem i koordynatorem kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence) i stan prawny nieruchomości, w tym audytów dokonywanych pod kątem transakcji kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych, występował między innymi jako:

  • koordynator prawny w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej jednego z kluczowych producentów branży automotive
  • doradca prawny przedsiębiorców przy planowaniu i zawieraniu kontraktów gospodarczych i rozwiązywaniu sporów korporacyjnych
  • doradca prawny spółek, członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie
  • doradca zarządów spółek w zakresie zbiorowego prawa pracy (jest współautorem kilkunastu porozumień zbiorowych)
  • doradca prawny przy tworzeniu systemów dystrybucji i/lub sieci sprzedaży
  • doradca prawny spółek przy pozyskiwaniu finansowania, zarówno kapitałowego jak i dłużnego, w szczególności poprzez emisję obligacji
  • pełnomocnik procesowy spółek i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu prawa pracy

Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, przede wszystkim w obszarze ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym. Doświadczony trener i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim.

Education

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w Szkole Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim.